Beskyldninger om juks i norsk bridge

Styret i NBF ba i sommer NBFs Disiplinærkomité om å undersøke om en profilert spiller i norsk bridge benyttet ulovlig informasjon under spillet. Styret så seg nødt til å gjøre dette på bakgrunn av historier og rykter i bridgemiljøet, samt "bekymringsmeldinger" til NBF. 

Beskyldninger om juks i norsk bridge

NBF tar juks svært alvorlig og vil være en forkjemper for at bridge spilles ærlig og redelig. I utgangspunktet er ikke rykter eller sladder noe man legger til grunn for å se på om en person spiller uredelig, men i denne saken var disse av et slikt omfang at styret så seg nødt til å be Disiplinærkomiteen om å se på saken. 

NBFs Disiplinærkomité har da siden sommeren forespurt personer i spillerens "omgangskrets" samt andre NBF har hørt har kunnet ha spill og historier knyttet til spilleren. Det har altså blitt lagt ned et stort arbeid i å framskaffe grunnlag for vurdering.

Innsendte spill og historier har så blitt vurdert av den norsk Disiplinærkomiteen samt oversendt anonymt til den svenske disiplinærkomiteen. I Sverige har materialet blitt forelagt for to landslagsspillere samt en person i støtteapparatet, i tillegg til å ha blitt vurdert av disiplinærkomiteen. Fra både "Norge" og "Sverige" er konklusjonen krystallklar; de innsendte spillene og historiene er ikke bevis for at det har foregått noe uredelig, og spilleren må dermed anses å ikke være skyldig i de fremsatte påstander. 

NBF ønsker å formidle denne informasjonen til alle sine medlemmer, og gjør det i samråd med den aktuelle spilleren. Vi ønsker nå at det skal bli en total slutt på all ryktespredning og alle spekulasjoner i denne saken. Den aktuelle spilleren er ikke skyldig i å ha forbrutt seg på vedtektenes §12 -3 bokstav a, c eller g. 

Generelt skal man i bridge være veldig forsiktig med å beskylde andre for juks. Det å feilaktig gå en slik beskyldning mot seg er meget sårende og belastende. Har man klare mistanker om at det foregår uredelig spill ønsker vi at NBFs medlemmer tar kontakt med NBF, slik at man på en ryddig og ordentlig måte kan få samlet underlagsmateriale, og gjennom det få saken vurdert av de rette organer.